Рекомендована література ТМ та РТ

Перелік дисциплін:

Енерго- та ресурсоощадні технології

Рекомендована література

  Базова:

 1. Желих, В.М. Нетрадиційні джерела енергії. / О.Т. Возняк, Ю.С. Юркевич, — Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — 83 с.
 2. Біогаз -джерело альтернативної енергії. / B.C. Козирь, Рубан С.Ю., Сокрут О.В. та ін. — Дніпропетровськ, 2009. -136 с.
 3. Щербина, О. М. Енергія для всіх : техн. довід. з енергоощад. та відновних джерел енергії / Олександр Щербина. — Вид. 4-е, доп. і перероб. — Ужгород: Вид-во Валерія Падяка, 2007. — 336 с.
 4. Некрасов, В. Микробиологическая анаэробная конверсия биомассы. / В. Некрасов, — М: Колос, 2008. — 215 с.
 5. Валентас, К.Д. Пищевая инженерия: справочник с примерами расчетов: Пер. с англ./ К.Д. Валентас, Є. Ротштейн, Р.П. Сингх. – С.Пб.: Профессия, 2004.-848с.:ил.
 6. Веденев, А.Г. Биогазовые технологии установки в Кыргызской Республике. / А.Г. Веденев, Т.А. Веденев, — Бишкек: Евро, 2006. — 90 с.
 7. Скляр, О.Г. Основи біогазових технологій та параметри оптимізації процессу зброджування. / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр. // Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. — Мелітополь: 2009. -ТІ, Вип. 9. — С 20 — 30.

 Допоміжна література:

 1. Сиротюк, М. І. Поновлювані джерела енергії : навч. посіб. / за ред. С.І. Кукурудзи ; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 248 с.
 2. Калетник, Г.М. Біопаливна галузь і енергетична та продовольча безпека України. / Г.М. Калетник. // Вісник аграрної науки. -2009.-№8,-С.62- 64.
 3. Товажнянський, Л. Л. Паливно-енергетичний комплекс. Стратегія розвитку : навч. посіб. / Л.Л. Товажнянський, Б.О. Левченко ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Х. : ХПІ , 2009. — 400 с.

Методичне забезпечення

 1. Серьогін, О.О. Технологічне обладнання галузі: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» спеціалізації «Обладнання виробництва біопалива» для денної та заочної форм навчання.0 / О.О. Осьмак, Д.В. Риндюк, О.О. Твердохліб, – К.: НУХТ, 2011. – 88 с.
 2. Серьогін, О.О. Обладнання для виробництва біопалив: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» спеціалізація «Обладнання виробництва біопалива» для денної та заочної форм навчання. / О.О. Осьмак, Д.В. Риндюк, О.О. Твердохліб – К.: НУХТ, 2011. – 100 с.
 3. Серьогін, О.О. Енерго- і ресурсоощадні технології: конспект лекцій з дисципліни «Енерго- і ресурсоощадні технології» для студентів напряму підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія» для денної та заочної форм навчання. / О.О. Осьмак, О.О. Твердохліб, Д.В. Риндюк, – К.: НУХТ, 2011. – 71 с.

Основи наукових досліджень

Базова:

 1. Ковальчук, В.В. Основи наукових досліджень / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсеєв. – К.: ВД Професіонал, 2007. – 240 с.
 2. Колесников, О.В. Основи наукових досліджень / О.В. Колесников. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
 3. Романчиков, В.І. Основи наукових досліджень / В.І. Романчиков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
 4. Соловйов, С.М. Основи наукових досліджень / С.М. Соловйов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.
 5. Ростовський, В.С. Основи наукових досліджень та технічної творчості / Ростовський В.С., Дібровська Н.В. – К.: ЦУЛ, 2009. – 96 с.
 6. Шишка, Р.Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт / Р.Б. Шишка. – Харків: Еспада, 2007. – 368 с.

Допоміжна

 1. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.
 2. Остапчук, Н.В. Основы математического моделирования процессов пищевых производств / Н.В. Остапчук. – К.: Вища школа, 1991. – 367 с.
 3. Дьяконов, В. Mathcad 2000: учебный курс / В. Дьяконов. – С-Пб.: Питер, 2000. – 592 с.

 Методичне забезпечення

 1. Чепелюк, О.О. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій для студ. спец. 7.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. і заочн. форм навч. / О.О. Чепелюк, С.Ф. Федоров, С.О. Удодов, В.І. Теличкун. – К.: НУХТ. – 2010. – 87 с.
 2. Чепелюк, О.О. Основи наукових досліджень: Метод. вказівки до вивчення дисципліни і проведення практичних занять для студ. спец. 7.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напряму 0902 “Інженерна механіка” ден. та заочн. форм навч. / Уклад.: О.О. Чепелюк, С.Ф. Федоров. – К.: НУХТ, 2007. – 46 с.
 3. Чепелюк, О.О. Основи наукових досліджень: Метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрольної роботи для студ. спец. 7.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв”, 7.05050314 “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: О.О. Чепелюк, С.Ф. Федоров. – К.: НУХТ, 2012. –  33 с.

Моделювання технологічних систем

Базова

 1. Гліненко, Л.К. Основи моделювання технічних систем. / Л.К. Гліненко, О.Г. Сухоносов, – Львів: Бескид Біт, 2003. – 176 с.
 2. Мартиненко, М.А. Математичне програмування: Підручник / М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов, — К.: Четверта хвиля, 2009.– 308 с.
 3. Томашевський, В.М. Моделювання систем / В.М. Томашевський, – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 352 с.
 4. Механічні процеси і обладнання переробного та харчового виробництва / П.С. Берник, З.А. Стоцько, І.П. Паламарчук, В.В. Яськов та ін.- Львів: Вид-во. Нац. ун-т Львівська політехніка, 2004. – 336 с.
 5. Федоткин, И. М. Математическое моделирование технологических процессов / И.М. Федоткин, И.Ю. Бурляй, Н.А. Рюмшин, – К.: Техніка, 2002. – 407 с.
 6. Пальчевський, Б.О. Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація) / Б.О. Пальчевський,– Львів: Світ, 2001. – 232 с.
 7. Самарский, А.А. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – М.: Физматлит, 2001. – 320 с.
 8. Советов, Б.Я. Моделирование систем: Учеб. для вузов / Б. Я. Советов, С.А. Яковлев. – М.: Высшая школа, 2001. – 343 с.

 Допоміжна

 1. Гультяев, А. Визуальное моделирование в среде MATLAB / А. Гультяев, — С.Пб.: Питер, 2000. – 432 с.

 Методичне забезпечення

 1. Чепелюк, О.О. Моделювання технологічних систем: Конспект лекцій для студ. спец. 7.090221, 8.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. і заочн. форм навч./ О.О. Чепелюк. – К.: НУХТ. – 2010. – 73 с.
 2. Чепелюк, О.О. Моделювання технологічних систем: Метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. спец. 7.090221, 8.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. та заочн. форм навч./ Уклад.: О.О. Чепелюк. – К.: НУХТ. – 2010. – 70 с.
 3. Чепелюк, О.О. Моделювання технологічних систем: Метод. рекомендації до вивч. дисц., організації самостійної роботи студентів, виконання розрахункової і контрольної робіт для студ. спец. 7.05050313, 8.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: О.О. Чепелюк. – К.: НУХТ, 2012. – 43 с.

Сучасні методи проектування

Базова література:

 1. Малюх, В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. / В. Н. Малюх, — М.: ДМК Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8
 2. Информационные технологии в проектировании радиоэлектронных средств: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. / Ю. Л. Муромцев, Д. Ю. Муромцев, И. В. Тюрин и др. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3
 3. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. / И. П. Норенков. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2

Допоміжна література:

 1. Шелофаст, В.В. Основы проектирования машин, М.: Изд-во АПМ, 2000. -472 с.
 2. Шелофаст, В.В. Основы проектирования машин: Примеры решения задач, / В.В.Шелофаст, Т.Б. Чугунова. — М.: Изд-во АПМ, 2004. — 240 с.
 3. Норенков, И. П. Автоматизированное проектирование. Учебник. / , И. П. Норенков. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. — 188 с.
 4. Замрий, А.А. Проектирование и расчет методом конечных элементов трехмерных конструкций в среде АРМ Structure3D, / А.А. Замрий, — M.: Изд-во АПМ, 2006. -288 с

Методичне забезпечення

 1. Блаженко, С.І. Сучасні методи проектування харчових виробництв: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” денної та заочної форм навчання та 7.090226 “Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості” денної форми навчання. / С.І. Блаженко, С.Д. Беседа, І.В. Житнецький, Ю.Ю. Доломакін, А.І. Маринін.– К.: НУХТ, 2007. – 90 с.
 2. Блаженко, С.І. Шостаковський А.В. Сучасні методи проектування. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. / С.І. Блаженко, А.В. Шостаковський. —  К.: НУХТ, 2007. — 41 с.
 3. Житнецький, І.В. Сучасні методи проектування харчових виробництв. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та 05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання / І.В. Житнецький, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін, — К.: НУХТ, 2012. — 21 с.
 4. Житнецький, І.В. Сучасні методи проектування харчових виробництв. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» заочної форми навчання / І.В. Житнецький, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін. — К.: НУХТ, 2012 — 28 с.

Теоретична механіка

Базова література

 1. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики, т.1-т.2. – М., Наука, 1976 та подальші видання.
 2. Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики, т.1 і т.2 – М., Наука, 1977 та подальші видання.
 3. Павловський М.А. Теоретична механіка. – Київ. „Техніка”. 2002.
 4. Яблонский А.А., Курс теоретической механики, т.1 і т.2 – М., «Высшая школа», 1984 та інш. видання.
 5. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. – М., Наука, 1986 та подальші видання.
 6. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике под редакцией проф. А.А. Яблонского, – М., «Высшая школа», 1978 та подальші видання.
 7. Бондаренко А.А., Дубінін О.А., Переяславцев О.М. Збірник завдань розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки, Нова книга, 2004

Допоміжна література

 1. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах, т.1 і т.2 – М., Наука, 1975 та подальші видання.

Інформаційні ресурси

 1.  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/
 2. http://www.edu.ru/modules.php?cid=2757&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Links&op=modload
 3. http://student-madi.ru/_MAIN_KATALOG/INTERNET.htm

Навігація..