Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування

Іноваційна діяльність

Спосіб очищення стічних вод,утворених після переробки молочної сироватки

Розробники: проф. Мирончук В.Г., доц. Змієвський Ю.Г.

Врахувавши недоліки класичного способу очищення стічних вод, утворених після переробки молочної сироватки та провівши відповідні дослідження, запропоновано новий спосіб їх двоетапного очищення. Цей спосіб дозволяє більш повно використовувати компоненти молочної сироватки та збільшити кількість води, що повертається назад у виробництво.

Розроблений спосіб очищення стічних вод, утворених при переробці молочної сироватки може бути впроваджений на підприємствах молочної галузі, де займаються переробкою молочної сироватки, використовуючи нанофільтрацію.

Також є можливість застосовувати такий підхід при переробці нанофільтрацією інших рідких харчових продуктів, коли в пермеат надходять в переважній більшості одновалентні солі, а також певна частина органічних сполук, які доцільно відділити.

ТОКТПіннов1

Комп’ютерна програма імітаційного моделюванняроботи продуктового відділення цукрового заводу

Розробники: проф. Мирончук В.Г., доц. Єщенко О.А.

На основі рівнянь матеріального балансу побудована імітаційна модель багатоступеневої кристалізації сахарози та відповідна їй комп’ютерна програма «Crystall» для персональних комп’ютерів, що дає можливість оперативно аналізувати стан та прогнозувати роботу продуктового відділення цукрового заводу.

В програмі передбачені можливості моделювання різних три- та двопродуктових схеми. Зміни напрямків продуктів, задані при моделюванні схеми (рис. 1), відображаються на панелі поточної машино-апаратурної схеми.

На програму отримано свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір, зареєстроване в Департаменті інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти України.

Розроблена програма пропонується для впровадження на цукрових заводах, а також для підготовки фахівців для цукрових заводів.

ТОКТПіннов2

Спосіб кристалізації цукрового утфелюостаннього ступеню кристалізації

Розробники: проф. Мирончук В.Г., доц. Єщенко О.А.

Основним недоліком класичного способу кристалізації цукрового утфелю останнього ступеню кристалізації є порушення ізогідричних умов процесу та збільшення кількості міжкристального розчину (патоки), як наслідок додавання води, і неможливість гнучко та оперативно реагувати й впливати на технологічні показники готового продукту, що зменшує вихід та якість кінцевого продукту.

З метою знаходження найраціональнішого режиму ведення процесу кристалізації охолодженням, нами проведено ряд лабораторних досліджень, результати яких свідчать, що в разі застосування проміжного нагріву утфелю замість розкачки його водою чи цукровими розчинами ефект кристалізації суттєво зростає. Крім того, спостерігається покращення гранулометричного складу кристалів.

На дану розробку отримано деклараційний патент України на корисну модель.

Розроблений спосіб кристалізації цукрового утфелю останнього ступеню кристалізації пропонується для використання в виробництві кристалічного цукру.

ТОКТПіннов3

Вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю

Розробники: проф. Мирончук В.Г., доц. Єщенко О.А.

Недоліком ряду відомих конструкцій вакуум-апаратів є подача цукрового розчину в нижній частині апарату навколо його осі під центральною циркуляційною трубою. Це призводить до зменшення швидкості циркуляції цукрового розчину (утфелю) в апаратах з природною циркуляцією та до збільшення витрат енергії на циркулятори в апаратах з примусовою циркуляцією утфелю.

Тому було розроблено удосконалений вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю, конструкція якого дозволяє за рахунок зміни напряму руху введення розчину покращити загальний гідродинамічний стан в нижній частині апарату, що в свою чергу покращує якість (рівномірність гранулометричного складу кристалів цукру) отриманого продукту, зменшує витрати на процес варки а також зменшує час процесу кристалізації за рахунок покращення загальних умов теломасообміну.

На дану розробку отримано деклараційний патент України на корисну модель.

Розроблений вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю пропонується для використання в виробництві кристалічного цукру.

ТОКТПіннов4

 

Вакуум-апаратперіодичноїдіїз розподільником гріючої пари

Розробники: Дмитренко І.М., доц Погорілий Т.М.

Одним з основних негативних факторів, що впливає на процеси під час уварювання цукрових утфелів вважається нерівномірність температурного поля в робочому об’ємі вакуум-апарата, оскільки даний фактор призводить до ряду суттєвих негативних наслідків.

В запропонованій конструкції вакуум-апарата періодичної дії забезпечується більш рівномірний розподіл швидкості руху перегрітої пари вздовж поперечного перерізу міжтрубного простору вакуум-апарата, в результаті чого підвищується інтенсивність процесу теплопередачі між перегрітою парою та утфелем ізменшується нерівномірність температурного поля в робочому об’ємі апарата, що, в свою чергу, призведе до: рівномірної циркуляції кристалізуючої маси вздовж поперечного перерізу вакуум-апарата; зменшення витрат води на промивання утфелю і значного покращення умови роботи центрифуг; покращення якості отриманого утфелю та кристалічного цукру.

На дану розробку отримано патент України.

Розроблений вакуум-апарат можна використовувати на підприємствах цукрового виробництва для уварювання утфелів I, II та III продуктів.

ТОКТПіннов5

Центровка транспортних систем і приводівдифузійних апаратів нахиленого типу

Розробник: доц. Люлька Д.М.

Неспіввісна установка валів транспортних систем та приводних станцій вносить непередбачуваність в роботу екстракторів протягом всього виробничого періоду і часто є причиною аварій.

Для перевірки правильності установки шнеків транспортної системи відносно їх загальних осей обов’язково проводять центрування транспортної системи апарату при монтажі, періодично при проведенні складних ремонтів з заміною виносних і проміжних підшипників ковзання.

Розроблена, апробована і практично реалізована центровка валів шнеків та приводів дифузійних апаратів нахиленого типу новим методом за допомогою спеціального пристрою на основі лазерних ротаційних нівелірів FL20 і SIGMA390142.

Підвищення точності центрування елементів приводів і складних валів транспортних систем, яке досягається даним способом, забезпечує стабільну роботу всього комплексу обладнання для вилучення сахарози із бурякової стружки, унеможливлюючи збурення процесу екстрагування і підвищуючи його ефективність, сприяє зменшенню витрат на капітальний ремонт обладнання, подовжує строки його служби.

Центрування транспортної системи і приводів новим методом багаторазово апробовано на цукрових заводах України та Росії.

ТОКТПіннов6

Вакуум-апарат періодичної дії для уварювання цукрового утфелю

Розробник: доц. Бабко Є.М.

Одним із найважливіших чинників, що суттєво впливає на режим роботи вакуум-апарата, є швидкість циркуляції утфеля. Оскільки гідродинамічна ситуація в періодично діючих вакуум-апаратах безперервно змінюється на протязі циклу уварювання, то швидкість циркуляції також помітно коливається і поступово зменшується в кінці уварювання утфелю до мінімуму. Інтенсифікувати цей процес можна шляхом забезпечення вдування пари в кип’ятильні трубки апарату. Тому в основу розробки поставлена задача інтенсифікації процесу уварення утфелю шляхом розроблення пристрою для додаткового вдування пари.

Результат від запропонованої модернізованої конструкції вакуум-апарата періодичної дії, оснащеного пристроями для вдування пари, полягає в інтенсифікації процесу кристалізації утфелю і покращення гранулометричного складу цукру.

На розробку отримано деклараційний патент України на корисну модель.

Область використання даного обладнання: харчова, хімічна, переробна промисловість.

ТОКТПіннов7

Розпилюючий двосекційний апарат сатурації

Розробник: доц. Пономаренко В.В.

Для проведення процесу сатурації перспективним є використання двосекційних апаратів сатурації, в яких досягаються більш високі якісні показники очищення соку.

Розроблено конструкцію двосекційного апарату сатурації з першою розпилюючою ступінню контакту фаз за умов надлишкового тиску і наступною барботажною при загальній прямотечії цукрового розчину і сатураційного газу.

Перевагою даного сатуратора з початковою розпилюючою ступінню контакту фаз є також і те, що в умовах виробництва можливо модернізувати типовий сатуратор при незначних капітальних затратах.

Авторські свідотства підтверджують новизну розробки в порівнянні зі світовими аналогами.

Розроблений апарат сатурації може бути впроваджений на підприємствах цукрової промисловості.

ТОКТПіннов8

Ротаційна сушарка

Розробник: доц Якобчук Р.Л.

Пошук нових способів сушіння потребує в створенні нового обладнання для обробки зернових культур. Найбільш енергоємною ланкою при переробці зернових культур є процес сушіння.

Ротаційна сушарка, що пропонується до впровадження, може бути використана для сушіння сипких матеріалів у харчовій, хімічній, переробній промисловості.

Використання даної сушарки дозволяє зменшити енерговитрати та полегшення монтажних робіт за рахунок того, що роз’ємний вал складається з трьох частин (для кожної сушильної камери) і дає можливість легкого його монтування. Для забезпечення однакової висоти киплячого шару, рівномірного розподілу та зменшення опору проходження теплоносія, під решіткою встановлено перегородку, а патрубки підведення теплоносія розміщені тангенційно до сушильних камер та камери охолодження.

На дану розробку отримано деклараційний патент України на корисну модель.

ТОКТПіннов9

Сушильна установка

Розробник: доц. Лементар С.Ю.

Під час роботи сушильних установок розпилювального типу спостерігається забруднення внутрішніх стінок сушильної башти частинками продукту, що призводить до зниження його якості внаслідок тривалого знаходження в зоні високих температур.

З метою усунення даного недоліку запропоновано в сушильну башту додатково встановлювати пристрій пневматичного очищення стінок башти, який складається з системи підведення стисненого повітря, колектора, ряду форсунок, розміщених в колекторі під певними кутами.

В результаті роботи розробленої системи очищення забезпечується видалення частинок продукту зі стінок сушильної башти, що призводить до підвищення якості кінцевого продукту та зменшення часу простою сушильної установки.

На дану розробку отримано деклараційний патент України на корисну модель.

Область застосування: молокопереробна галузь харчової промисловості.

ТОКТПіннов10

Навігація..