Технологія визначення залишкового ресурсу елементів енергетичного обладнання

 Основні характеристики, суть розробки

Актуальність розробки обумовлена необхідністю в умовах кризової економіки продовження паркового (проектно встановленого) ресурсу енергетичного устаткування різноманітного призначення. Технологія визначення залишкового ресурсу високонавантажених елементів енергетичного устаткування (мається на увазі силове, теплове, корозійне навантаження і т.п.) базується на

- експериментальних дослідженнях деградації механічних властивостей матеріалу відповідальних елементів конструкцій (статична міцність, малоциклова і багатоциклова втома);

- інформаційних технологіях проектування технологічного обладнання;

- використанні розрахункових моделей, які дозволяють врахувати при визначенні залишкового ресурсу деградацію механічних властивостей матеріалу елементів конструкцій, їх конструктивні особливості і реальні умови експлуатації.

Технологія придатна для визначення параметрів експлуатації водо- та паропроводів, продуктопроводів різних галузей енергетичної, харчової та хімічної промисловостей.

В основу розробки покладені інформаційні технології, які дозволяють визначити причини механічної нестабільності (відхилення, коливання, вібрації та ін.) елементів трубопроводів та відповідні експлуатаційні навантаження, а також прогнозувати ресурс трубопроводу у цілому.  

Технологія базується на використанні методів математичного моделювання: а) геометрії трубопроводів з врахуванням конструктивних особливостей; б) нестаціонарного руху речовин (від розріджених газів до високов’язких продуктів) в трубах та робочих ємностях технологічного обладнання; в) виникнення системи силового навантаження на трубопровід; г) статичної та динамічної поведінки трубопроводів для заданих режимів експлуатації; д) процесу вичерпання ресурсу.

Практичне значення розробки при її використанні полягає у: а) визначенні найбільш навантажених (небезпечних) місць трубопроводів, які вимагають підвищеної уваги в процесі експлуатації; б) розробці заходів удосконалення або зміни режимів технологічної експлуатації; в) можливості перевірити дієвість прийнятих технічних рішень та оцінити їх ефективність.

Економічна привабливість запропонованої технології визначення залишкового ресурсу високонавантажених елементів енергетичного устаткування полягає в тому, що вартість нового устаткування на декілька порядків перевищує вартість робіт, які дозволяють подовжити термін безпечної і надійної роботи устаткування, що експлуатується у даний час.

Розроблена технологія дозволяє підвищити тривалість експлуатації технологічного обладнання, зменшити витрати на його ремонт. В ході модернізації, при визначенні запасів міцності трубопроводів, вона також дає можливість підвищити продуктивність їх роботи.

Розробку впроваджено на підприємствах енергетичної галузі України для подовження терміну експлуатації роторів парових турбін, що відпрацювали парковий ресурс, а також у практику проектувальних робіт ВАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект".

Моделювання гідродинамічних процесів у трубопроводі

Порівняння зі світовими аналогами

В запропонованій інформаційної технології використовуються комп’ютерні засоби, які є світовими стандартами для даного виду робіт.

Отримано авторське свідоцтво на фазовий спосіб визначення амплітудно залежного відносного розсіяння енергії в матеріалі // Б. и. - 1989, №32, С.193 (А. с. №1504557).

Напрями комерціалізації

Розроблена технологія визначення залишкового ресурсу елементів енергетичного обладнання може бути впроваджена на підприємствах енергетичної галузі, енергогенеруючому устаткуванні підприємств харчової та хімічної промисловості.