Історія кафедри теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

У 1934 р. в інституті були створені окремі кафедри опору матеріалів та теоретичної механіки.

1.	Професор Савін Г.М.Професор Савін Г.М. лекціяУ 1945 р. кафедру очолив професор Г.М. Савін , у майбутньому – академік АН УРСР, широко відомий своїми роботами в галузі математичної теорії пружності, концентрації напружень біля отворів в елементах машин і конструкцій, впливу заокруглень кутів отворів на концентрацію напружень, контактної міцності, динаміці шахтних підйомних канатів і методам їх розрахунку. Дав спільне рішення змішаної задачі для анізотропної напівплощини .

Увійшов до першого складу Національного комітету СРСР з теоретичної та прикладної механіки (1956)

Заснував журнал «Прикладна механіка».

Одним із факторів його організаторського та наукового успіху був характер цієї людини. Колеги та учні в один голос говорять про його доброзичливість, інтуїцію, почуття нового і перспективного. Більше 300 наукових робіт, у тому числі 13 монографій і 9 підручників, відобразили основні результати його наукових досліджень.

На аміачному відділенні цукрового заводуПрофесор Пеньков О.М. зі співробітникамиУ 1947 р. відбулося об¢єднання кафедр теоретичної механіки та опору матеріалів. Завідувачем кафедри став член кор. АН України професор О.М. Пеньков, який працював у галузі теорії пружності та прикладної механіки. Автор близько 30 наукових праць, який науково-дослідну роботу вдало поєднував з викладацькою. Значну увагу приділяв методичній роботі (у 1947-48 роках під його редакцією був виданий курс теоретичної механіки, у 1949 році - довідник по технічній механіці). Професор Пеньков був членом експертної комісії у справах Вищої школи при раді міністрів УССР. Нагороджений медаллю «За доблесный труд», орденом Трудового Червоного прапору .

У ті часи колектив кафедри значну увагу приділяв промисловому впровадженню результатів наукової роботи. Була налагоджена тісна співпраця між науковцями та працівниками цукрових та спиртових заводів , видобувних шахт, в рамках якої у результаті робіт, проведених проф. Пеньковим, розроблено проект відновлення соляної шахти у Закарпатській області.

5.	Професор Н. П. Диннік-ГришковаЗ 1954 р. кафедру очолила професор Н.П. Диннік-Гришкова -   спеціаліст у галузі теорії пружності, автор ряду підручників та навчальних посібників з опору матеріалів . У 1949 р. виданий довідник з технічної механіки. Є автором 70 наукових праць, 2 з яких перекладено на румунську та китайську мови. Нагороджена медаллю «за доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».

Одним з провідних науковців кафедри тих часів був доцент Свечніков Є.О., що почав працювати на кафедрі з 1956 р. Мав близько 20 наукових праць, серед яких навчальних посібник «Механіка» 1969 р. видання та навчальний посібник з теоретичної механіки для технологічних спеціальностей 1968 року.

З 1974 р. завідувачем кафедри став професор М.Я. Бородянський, який вивчав стійкість плоских та просторових механічних систем, автор ряду рекомендацій по проектуванню будівельних конструкцій.6.	Професор М.Я. Бородянський

За часів його керування на кафедрі стрімко почали розвиватися міжнародні зв’язки. Так, у 1976-1979 рр. викладачі кафедри викладали, співпрацювали з цукровим виробництвом та обмінювались досвідом на Кубі.Співробітники кафедри на Кубі

З травня 1984 р. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент А.А. Бондаренко - фахівкць у галузі динаміки елементів конструкцій, коливань механічних систем з врахуванням розсіяння енергії, деформуючих властивостей конструкційних матеріалів, динамічної стійкості оболонкових конструкцій, ударостійкості.

Під керівництвом доц. А.А. Бондаренка було розроблено методичне визначення напружено-деформованого стану циліндричних рулонованих оболонок, дослідженні явища динамічної стійкості, ударостійкості одношарових і багатошарових оболонок і пластин. Доц. О.О. Островський розробив ряд критерій граничних напружених станів конструкційних матеріалів, доц. Є.В. Штефан розробив програмне забезпечення для чисельного моделювання процесів обробки матеріалів тиском, а професор В.М. Назаренко - методику розрахунку руйнування. Отримані результати лягли в основу методів розрахунку динамічної та статичної поведінки елементів конструкцій, одношарових та багатошарових оболонок .Доцент А.А. Бондаренко

9.	Обговорення досліджень А.А. Бондаренка  щодо швидкостей пробивання твердим тілом багатошарових оболонокРезультати досліджень знайшли відображення в публікаціях: «Некоторые вопросы динамики и ударостойкости рулонированных цилиндрических оболочек (Материалы конференции «Крупногабаритные космические конструкции», Севастополь, 1990 г.)». Динамические характеристики, влияющие на напряженность рулонированных оболочек (Материалы ХУ Республиканской конференции «Рассеяние энергии при колебаниях механических систем», Киев, 1992 г.) та інші.

Колектив кафедри велику увагу приділяв рівню організації та методичного забезпечення навчального процесу. Студентам була запропонована необхідна кількість підручників, методичних вказівок, описів лабораторних робіт та інших навчально-методичних матеріалів, виданих викладачами кафедри та інших вищих навчальних закладів. Серед них: посібники «Статика. Виконання РГР з використанням персональних комп’ютерів» (А.А. Бондаренко, О.М. Переяславцев, О.О. Дубінін ), «Малі коливання механічних систем» (А.А. Бондаренко, Н.І. Ремізова, О.М. Переяславцев ), навчальний посібник «Основи теоретичної механіки» (О.А. Глонь ), методичні вказівки «Лабораторний практикум з опору матеріалів», «Виконання РГР з опору матеріалів» (О.О. Островський , Ю.О. Борщ ) та інші.Викладачі кафедри 1980 р

Викладачі кафедри 1990 р.Перевірка знань та навичок студентів проводилася методом письмових контрольних робіт, співбесід та екзаменів. У цей час доцент М.А. Черниш активно впроваджує методику інтенсифікації практичних занять з теоретичної механіки.

Викладачі кафедри доцент А.А. Бондаренко, професор В.М. Назаренко, доценти О.А. Глонь, Є.В. Штефан, О.М. Переяславцев, А.М. Носаченко та інші є співавторами підручників та посібників, матеріали яких використовуються в навчальному процесі і по сьогоднішній час. Серед них посібники: «Исследование колебаний стеклопластиковых оболочек», «Механика композитных материалов и элементов конструкций», «Некласические проблемы механики разрушения», «Механика разрушения», та підручник «Основи теоретичної механіки», та інші.

З метою підвищення рівня фундаментальної підготовки студентів на кафедрі були створені авторські колективи для підготовки підручників, посібників та методичних вказівок. Так, колектив авторів у складі доцентів А.А. Бондаренка, О.О. Дубініна та О.М. Переяславцева було надруковано підручник з теоретичної механіки в 3-х томах для студентів університету, доценти О.О. Островський та О.Ю. Борщ - посібник з опору матеріалів з елементами профілізації.

Особливу увагу колектив кафедри приділяв науково-дослідній роботі студентів. Серед загально-наукових кафедр університету часто займали І місця за підсумками роботи року. Неодноразово студенти за результатами наукових досліджень були переможцями республіканських олімпіад з теоретичної механіки та опору матеріалів, входили до збірної України.

Важливе завдання, що вирішував колектив кафедри - дати студенту навики самостійної роботи. Під час самостійної роботи під керівництвом викладача студенти виконували розрахунково-графічні роботи, опановували складні питання, ознайомлювались з новітніми досягненнями науки і техніки.

Досвід колективу кафедри знайшов висвітлення в 1989-95 рр., у публікаціях методичного змісту в журналі «Проблеми вищої школи»: З досвіду застосування ЕОМ при вивченні курсу «Сопротивление материалов», про підвищення фундаментальної підготовки студентів у галузі механіки, про норми часу на виконання РГР з теоретичної механіки та опору матеріалів тощо.

Кафедра завжди проводила вагому виховну роботу серед студентів, а доцент М.А. Черниш багато років відповідав за художню самодіяльність студентів, працював заступником декана механічного факультету з виховної роботи.

Завідувач кафедри доц. А.А. Бондаренко - член науково-методичної комісії з теоретичної механіки при Міністерстві освіти УкраїниВикладачі кафедри, зокрема, доценти А.А. Бондаренко, О.О. Островський, Є.В. Штефан та інші часто брали участь у Всеукраїнських методичних конференціях, друкували праці з методики викладання. Завідувач кафедри доц. А.А. Бондаренко являвся членом науково-методичної комісії з теоретичної механіки при Міністерстві освіти України.

Доцент Є.В. Штефан розробив математичну модель термо-механічної поведінки багатофазних систем у нерівноважних процесах харчових виробництв, інформаційні технології проектування машин та апаратів. Результати досліджень представлялись на 12-му Міжнародному конгресі по хіміко-технологічному обладнанню CHISA¢96, Прага, 1996, а також впроваджені в навчальний процес УДУХТ.

Лабораторна робота, курс «Опір матеріалів».Кафедра мала необхідний комплекс навчальних та навчально-наукових лабораторій, які забезпечували проведення лабораторних занять згідно навчальних планів. Так, лабораторія теоретичної механіки була обладнана такими сучасними, на ті часи, приладами та спеціальною технікою як віброелектродинамічні стенди ВЕДС -10 А та ВЕДС - 200А, комплекс устаткування для проведення лабораторних та дослідних робіт з коливань механічних систем тощо. Лабораторія опору матеріалів мала в своєму арсеналі розривні машини Р -10 і Р-20 - зусилля «розтяг-стиск» 10 та 20 тон, 40-ка та 50-ти тонні гідравлічні преси, маятниковий копер для визначення ударної в’язкості матеріалів, лабораторні установки з курсу «Опір матеріалів» та інше обладнання.

На кафедрі зусиллями викладачів була створена лабораторія інформаційних технологій навчання студентів за допомогою комп’ютерів та розроблено програмне забезпечення до дисциплін «Теоретична механіка» та «Опір матеріалів».

На допомогу студентам на кафедрі, працювала електронна бібліотека навчальних та прикладних програм, що сприяла забезпеченню оптимального рівня використання обчислювальної техніки студентами та викладачами кафедри.

З 1990 р. студенти механічного факультету в діалоговому режимі виконували розрахунково-графічні роботи з опору матеріалів та теоретичної механіки з застосуванням персональних комп’ютерів.

Для проведення занять викладачі кафедри використовували лабораторію комп’ютерного центру механічного факультету та комп’ютерний клас кафедри. У навчальному процесі викладачі активно використовували проблемні ситуації, дискусії, ігрові ситуації тощо.

Професор Назаренко В.М.У 2004 р. кафедру очолив професор Назаренко В.М., фахівець у галузі механіки деформованого твердого тіла з проблем руйнування матеріалів та суміжних областей (некласичні проблеми руйнування матеріалів при стиску вздовж тріщини та при дії початкових напружень вздовж тріщини , задачі втрати стійкості деформованих тіл). Автор понад 90 робіт. Старший науковий співробітник за спеціальністю «Механіка деформованого твердого тіла», професор, Лауреат Республіканської комсомольської премії ім. М. Островського 1988 р.    Професор О.О. Серьогін               

Був нагороджений відзнакою Київського міського голови. Член Національного Комітету з теоретичної та прикладної механіки, член спеціалізованої вченої ради в Інституті механіки НАН України з захисту докторських дисертацій.

Зважаючи на світову енергетичну кризу та необхідність у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі альтеративної енергетики та ресурсозбереження кафедру теоретичної механіки та опору матеріалів було реорганізовано у кафедру енерго- та ресурсоощадних технологій у 2009 році. Новостворену кафедру очолив  д. т. н, проф. О.О. Серьогін – фахівець у галузі динаміки і міцності машин.

Сфера його наукової діяльності – дослідження процесів екстрагування в дифузійних установках буряко-цукрового виробництва, альтернативні види палива в харчовій промисловості, дослідження процесів перетворення твердих органічних речовин в енергоносії (газифікація, піроліз), є автором 155 друкованих праць та співавтор навчального посібника «Машинна графіка в автоматизованому конструюванні обладнання».Доцент Масло М.А.

Доцент Башта А.В.У 2011 р. у зв’язку із структурними змінами в університеті кафедра енерго- та ресурсоощадних технологій була перейменована на кафедру теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій.

Нині на кафедрі теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, як за основним місцем роботи так і за сумісництвом, працює 2 професори; 1 доктор, старший науковий співробітник; 4 доценти; 2 асистенти.

Кафедра готує фахівців зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» за спеціалізацією «Інноваційні технології та обладнання для виробництва біопалива».

Для забезпечення високої якості навчального процесу кафедрою постійно видається навчально-методична література. Щодо видання підручників та навчальних посібників за останні роки, то у 2012 р. вийшов друком навчально-методичний посібник доц. Башти А.В. «Опір матеріалів у розрахунках на міцність, жорсткість і стійкість»;Асистент Осьмак О.О.

Професор Шикула О.МУ 2013 р. авторами Масло М. А., Осьмаком О. О. було підготовано навчально-методичний посібник «Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Динаміка».

Триває редакційна робота та підготовка документів для друкунавчального посібника «Енергозберігаючі технології в розрахунках і задачах» авторів Серьогіна О.О., Риндюка Д.В., Осьмака О.О.

Співробітники кафедри продовжують співпрацю в рамках виконання договору про наукову та педагогічну співпрацю з доктором, старшим науковим співробітником інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України Шикулою О.М.

Підтримуючи тенденції щодо підвищення рівня кваліфікації викладацького складу, у 2012 р. асистент Риндюк Д.В. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка методу визначення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів процесу гранулювання дисперсних матеріалів екструзією».

Доцент Риндюк Д.В.Професорсько-викладацький склад кафедри разом зі студентами постійно виконують наукові дослідження, спрямовані на розроблення теоретичних основ та створення високопродуктивного обладнання для харчової та переробної промисловості. Один із основних напрямів наукової діяльності кафедри – розроблення технології та обладнання для виробництва біопалива: «Термохімічна переробка відходів органічного походження», «Розробка методу визначення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів процесу грануляції дисперсних матеріалів екструзією», «Розробка роторного ректифікатора для виробництва біодизеля». Значна увага приділяється дослідженням поведінки матеріалів: «Визначення циклічних амплітудних напружень при спільній дії згину і кручення», «Довготривала мікропошкоджуваність та деформування зернистих композитних матеріалів», «Дослідження коефіцієнтів інтенсивності напружень в при поверхневій дискообразній тріщині нормального відриву в напів нескінченному тілі з початковим напруженням» тощо.

З метою інтенсифікації студентської наукової роботи на кафедрі діє науковий гурток «Інноваційні технології при виробництві та використанні альтернативних джерел енергії», роботою якого керує к.т.н., доц. кафедри Башта А.В. Основний напрям роботи наукового гуртка - енергетика та енергоефективність. Науково-дослідна робота студентів узгоджена з науковою тематикою кафедри.

Завдяки зв’язкам із промисловістю студенти проходять виробничу та переддипломну практику на діючих підприємствах, виконують реальні курсові та дипломні проекти з реконструкції підприємств та модернізації діючого обладнання, що позитивно впливає на якість підготовки фахівців.

У рамках міжнародної співпраці викладачі кафедри спільно з ведучими науковцями німецького університету Штанбайс (Штутгард) проводять дослідження щодо комплексної переробки сільськогосподарських відходів з метою їх використання в альтернативній енергетиці.

Здобуті на кафедрі знання допомагають випускникам влаштуватися на роботу за фахом, дозволяють обіймати такі посади як менеджер проектів, інженер, механік, інженер-конструктор, спеціаліст з технічного аудиту тощо.

 

Навігація..