Історія кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

"Вся справжня освіта це конструювання душі"

Уільям Джон Беннетт

Історія кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування нерозривно пов’язана з історією цукрового виробництва в Україні та необхідністю забезпечення цукрових заводів інженерно-технічними кадрами підготовленими в спеціалізованих навчальних закладах.

У 1930 р. на базі Смілянського інституту цукрової промисловості, факультетів цукрової промисловості Кам’янець-Подільського хіміко-технологічного інституту, цукрового факультету Київського політехнічного інституту було створено Київський інститут цукрової промисловості, у складі якого був механічний факультет та кафедра механічного обладнання цукрових заводів. До 1933 р. кафедра готувала інженерів-механіків лише для цукрової промисловості. На сьогодні вона залишається єдиною кафедрою в Україні, що готує фахівців цього профілю.

Професор Знаменський Г.М.У довоєнний період на кафедрі працювали професори М.М.Гейштовт, О.О.Кіров, В.К.Обремський, І.Л.Розовський, доцент Г.М.Знаменський, асистент М.О.Бузикін та інші.

У повоєнні роки кафедра мала назву «Спеціального обладнання», з 1979 р. – «Технологічного обладнання харчових виробництв», а з 2011 р. – «Технологічного обладнання та коп’ютерних технологій проектування».

За роки існування кафедра мала і має вагомі наукові та практичні надбання в галузі процесів та обладнання харчових, особливо, цукрових виробництв.Професор Стабніков В.М.

Доктор технічних наук, професор Г.М.Знаменський – автор теорії центрифугування утфелів, доповнень до теорії фільтрування рідких продуктів харчових виробництв, автор підручників з обладнання цукрових заводів та з насосно-компресорного обладнання харчових виробництв. Завідував кафедрою в 1944-54 рр. Г.М. Знаменський.

Заслужений працівник вищої школи, доктор технічних наук, професор В.М.Стабніков – один з фундаторів науки з процесів і апаратів харчових виробництв, автор методів розрахунку масообмінних апаратів. Під його керівництвом підготовлено 50 кандидатів та 6 докторів технічних наук. Завідував кафедрою в 1954-57 р.р. В.М. Стабніков.Професор Попов В.Д.

Доктор технічних наук, професор В.Д. Попов – фундатор теорії тепломасообміну при кристалізації сахарози. Підготував 25 кандидатів наук, автор та співавтор понад 300 наукових праць та 36 винаходів. В. Д. Попов керував кафедрою в 1957-60 р.р.

Кандидат технічних наук, доцент М.О.Бузикін – автор підручників з обладнання крохмало-патокових заводів та з проектування цукрових заводів. Був завідувачем кафедри в 1960-1974 р.р. Доцент Бузикін М.О.

Заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор В.О. Аністратенко очолював науковий напрям методів інтенсифікації роботи масообмінних апаратів харчової промисловості, автор підручників і навчальних посібників з технологічного обладнання харчових виробництв. Підготував багатьох кандидатів технічних наук. Він очолював кафедру в 1974-79 рр.Професор Аністратенко В.О.

Заслужений працівник освіти України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки, академік Української академії аграрних наук, доктор технічних наук, професор І.С.Гулий – відомий вчений в галузі теорії і практики кристалізації цукру, автор теорії і практики безперервного уварювання цукрових утфелів. Автор 597 наукових праць, у тому числі 12 монографій, 2 підручників, 2 навчальних посібників, 74 авторських свідоцтв та 40 патентів на винахід. Створив новий напрям – технологію харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення. Підготував 11 докторів наук та 29 кандидатів наук. Нагороджений орденом «Трудового червоного прапора», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, хрестом пошани «За духовне відродження». Очолював кафедру в 1979-95 рр.Академік УААН, професор Гулий І.С.

Доктор технічних наук, професор В.Г.Мирончук – фахівець в галузі теорії і практики кристалізації цукристих речовин, автор теорії взаємодії фаз у системі «розчин-пара-кристал» при кипінні цукрового утфелю. У науковому доробку понад 350 наукових праць, у тому числі: 3 монографії, 3 підручники, 6 навчальних посібників, 1 тлумачний словник, понад 40 авторських свідоцтв і патентів. Підготував 7 кандидатів наук. Завідує кафедрою з 1995 р. по теперішній час. Професор Мирончук В.Г.

На кафедрі у різний час працювали: академік Гулий І.С., проф. ОрловЛ.О., проф. Федоткін І.М., проф. Гандзюк М.П., проф. Українець А.І., проф. Гуцалюк В.М., проф. Бєлік В.Г., проф. Накорчевський А.І., проф. Серьогін О.О., доц. Демчук Г.С., доц. ЯценкоВ.С., доц. Диченко А.С., доц. Даценко М.М., доц. Мельник А.А., доц. Гукалов О.В., доц. Заєць Ю.О., доц. Санов В.М., ст.викладач Установ О.І., ст. викладач Антощенко Д.П.

Кафедра готує фахівців з обладнання переробних і харчових виробництв за спеціалізаціями «Обладнання цукрових заводів», «Конструювання обладнаня харчових виробництв», «Комп’ютерні технології проектування харчових виробництв», за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також має аспірантуру і докторантуру. Щорічний прийом студентів за денною і заочною формами навчання становить близько 100 осіб.

Професор Пушанко М.М.За роки існування кафедра підготувала понад 6000 фахівців механіків для харчової промисловості. Серед випускників кафедри старшого покоління: Професор Орлов Л.О.заступник голови Ради міністрів УРСР І.Д. Степаненко, представник СРСР у Раді Економічної взаємодопомоги Н.А. Шевандін, Міністр харчової промисловості УРСР М.М. Санов, заступники міністра харчової промисловості України Є.М. Головенцов, А.Ю. Прилипко, А.Є. Богатирьов. Відомі науковці: академік Гулий І.С., проф. Аністратенко В.О., проф. Сологуб М.А., проф. Сторіжко Й.І., проф. Лісовенко О.Д., проф. Орлов Л.О., проф. Пушанко М.М., проф. Штангеєв В.О., проф. Хоменко М.Д., проф. Некоз О.І., проф. ТищенкоГ.П., проф. Сухенко Ю.Г. та інші. Відомі керівники промисловості В.А. Чайкун, А.К.Міхно, М.П.Федорина, О.С.Острик, С.І.Шевелюк, Б.А.Сизько, Ю.Н.Євенко, А.Н.Остапенко, Ю.А.Гаркавенко, О.А.Штангеєв, Б.Е.Жмака, О.С.Заєць, Б.О.Мелентьєв, М.С.Кухар, А.С.Дзис, Є.М.Шкабара, Ю.О.Заєць, В.М.Потельчак, В.М.Кухар, Ю.В.Товстенко, М.І.Дзюбенко, В.І.Піненко, А.Ф. Базяк, І.М.Катроха, Ю.Нечипоренко, М.П.Панченко, В.Казновецький, В.Корнієнко, та інші.

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри налічує 21 особу: 5 докторів наук, професорів; 13 кандидатів наук, доцентів; 1 ст.викладач; 2асистенти.

Професор Гуцалюк В.М.Основні наукові напрями роботи кафедри нині визначаються перспективними потребами харчової промисловості: очищення коренеплодів від домішок; розробка нових конструкцій бурякорізальних машин та їх робочих органів; ефективні дифузійні апарати та їх транспортні системи; інтенсифікація масообміну в сатураційних та сульфітаційних апаратах; інтенсифікація тепломасообміну в процесі кристалізації сахарози удосконалення конструкцій вакуум-апаратів та кристалізаторів; моделювання процесів багатоступеневої кристалізації та робота вакуум-апаратів і станції додаткової кристалізації сахарози; інтенсифікація процесів сушіння харчових продуктів; Професор Яровий В.Л.нанотехнології в процесах харчових виробництв; мембранні технології в процесах харчових виробництв та очищенні стоків промислових підприємств.

На кафедрі успішно функціонують наукові школи за такими напрямами: теорія і практика кристалізації цукристих речовин, заснована проф. ПоповимВ.Д., акад. ГулимІ.С., проф. БажаломІ.Г., здобула подальший розвиток у наукових працях проф. МирончукаВ.Г., проф. ШтангеєваВ.О., проф.Штангеєвої Н.І., проф. Кузьменка Б.В., доц. ГукаловаО.В., доц. Борисенка В.Я., доц. Гринчука І.М., к.т.н.Дашковського Ю.О., доц. ЛементаряС.Ю., доц.ПогорілогоТ.М., доц. БабкаЄ.М., доц. ЄщенкоО.А., доц.КоцюбанськогоА.М., к.т.н.Рамутіте Р.О., к.т.н. КудрикаВ., к.т.н.СаміликМ.М.Професор Штангеєв В.О.

Процеси сушіння харчових продуктів, заснована проф. ОрловимЛ.О., розвинута проф. ЯровимВ.Л., доц. ВересоцькимЮ.І., доц.ЯкобчукомР.Л., асист. СвідерськоюО.І. та іншими.

Професор Українець А.І. Процеси масообміну в технологіях харчових виробництв: проф. ПушанкоМ.М., проф. СерьогінО.О., проф. Українець А.І., доц. Демчук Г.С., доц. Яценко В.С., доц. Диченко А.С., доц.Даценко М.М., доц.СановВ.М., доц. Заєць Ю.О., доц.ОлішевськийВ.В., доц.ЯнковийМ.Г., доц. БлаженноС.І., доц. ПономаренкоВ.В., доц.МаринінА.І., доц. МиколівІ.М., асист. ЛюлькаД.М., асп.ЛюлькаО.М.

Мембранні процеси в харчовій технології, заснована проф.ГуцалюкомВ.М., продовжена в наукових працях доц.ЗмієвськогоЮ.Г., асп. КиричукІ.І., асп. КорнієнкоЛ.В., інж.Грушевської І.О. та інших.Доцент Демчук Г.С.

Наукові розробки кафедри набули широкого використання на вітчизняних і зарубіжних підприємствах харчової промисловості. Серед них: уловлювачі важких домішок на тракті подачі і чистки цукрових заводів, дифузійні апарати та їх транспортні системи; вакуум-апарати періодичної та безперервної дії; сушарки цукру в киплячому шарі; режими політермічної кристалізації в перемішувачах-кристалізаторах та їх апаратурне оформлення; мембранні методи очищення рідких харчових продуктів та інші.

Співробітники кафедри зробили вагомий внесок у написання монографій, підручників, навчальних посібників. Серед них: Г.М. Знаменський «Гидравлические и тепловые процессы пищевых производств»; І.С. Гулий «Непрерывная варка и кристаллизация сахара»; М.О. Бузикін «Основы проектирования сахарных заводов»; В.Д. Попов «Тепловий розрахунок утфельних вакуум-апаратів»; В.Д. Попов «Основы теории тепло-массообмена при кристаллизации сахарозы»; І.С. Гулий, В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов та інші «Фізико-хімічні процеси цукрового виробництва»; Ю.О. Заєць, В.Л.Яровий «Совершенствование технологических процессов в перерабатывающей промышленности»; В.М.Гуцалюк «Вариационные методы в решении задач мембранной технологии»; В.Р.Кулінченко, В.Г.Мирончук «Випарювання та випарні апарати в розрахунках і конструюванні»; В.Г.Мирончук, В.Р.Кулінченко «Промышленная кристаллизация сахаристых веществ»; М.М.Пушанко та інші «Центрифугування цукрових утфелів»; В.Г.Мирончук, Гулий І.С., Пушанко М.М. та інші «Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості»; В.Г.Мирончук, Пушанко М.М., Яровий В.Л. та інші «Розрахунок обладнання підприємств переробної та харчової промисловості»; В.Г.Мирончук, В.А.Лагода, М.М Пушанко «Розрахунок та вибір обладнання бурякоцукрових заводів»; І.М.Федоткін, І.С.Гулий «Математичне моделювання. Теорія технологічних процесів та їх моделювання»; В.Г.Мирончук, М.М.Пушанко, В.Л.Яровий та інші «Процеси і апарати харчових виробництв», С.М.Василенко, А.І.Українець, В.В.Олішевський «Основи тепломасообміну», В.Г.Мирончук, Ю.Г.Змієвський «Мембранні процеси в технології переробки молочної сироватки» тощо.

До науково-практичних здобутків професорсько-викладацького складу кафедри належать чисельні розробки захищені авторськими свідоцтвами на винахід, патентами України та патентами України на корисну модель. Частина цих розробок запатентована в США, Франції, Бельгії, ФРН та Росії. Ліцензія на виготовлення каменевловлювачів була закуплена Данією.

Проф. І.С. Гулий та проф. В.Г. Мирончук були доповідачами на ХХ-й (м. Мюнхен, 1996 р.), ХХІ-й (м. Антверпен, 2000 р.), ХХІІ-й (м. Мадрид) Генеральних асамблеях Міжнародної комісії з технології цукру (CITS), проф.В.Г.Мирончук, доц.В.В.Олішевський, доц.А.І.Маринін, доц.Ю.Г.Змієвський на Міжнародній науковій конференції в м. Пловдів, 2013р.

Професор М.М.Пушанко та проф. В.О.Штангеєв мають почесні звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Проф. В.Л.Яровий та проф. В.О.Штангеєв є лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кафедра тісно співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами Росії, Польщі, Сербії, Німеччини, Білорусі, зокрема, має угоди про наукове співробітництво з Інститутом харчових технологій Сербії, м. Нові Сад; Інститутом біотехнології харчової промисловості та сільського господарства Польщі, м. Варшава, Російським хіміко-технологічним університетом ім. Д.І. Менделєєва, м. Москва.

У різний час викладачі кафедри працювали у вищих навчальних закладах Німеччини (Ю.О.Заєць), Голландії (О.О.Серьогін), Югославії (В.Г.Мирончук), Алжиру (А.С.Диченко, М.М.Даценко), Республіки Куби (І.С.Гулий, В.Г.Мирончук, Г.С.Демчук).

Практичні заняття з обладнання цукрових заводів

Науковці кафедри тісно співпрацюють з науковими установами НАН України: Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Інститутом технічної теплофізики, Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського та ін.

Наукові розробки співробітників кафедри сприяють забезпеченню зростання рівня фахової підготовки випускників кафедри шляхом їх використання в курсовому і дипломному проектуванні та при виконанні магістерських робіт.

Студенти кафедри беруть активну участь в науковій роботі кафедри. Щорічно за участі студентів отримуються близько 30-35 охоронних документів на винахід та на корисну модель. У наукових конференціях щорічно беруть участь щонайменше 40 студентів, публікують самостійно та у співавторстві з науковими керівниками не менше 15 статей. За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Харчова промисловість та переробка сільгоспсировини» переможцями стали в 2012 р. – Осадчук М.І., Червоняк К.В., Дятел О.А., у 2013 р. – Люлька О.М. У міжнародному конкурсі «Системи автоматизованого проектування Autodesk» у 2013р. Оліферчук О.В. посів ІІІ місце, а в 2014 р. на Всеукраїнській олімпіаді з САПР – ІІ місце.

Наукова конференція студентів, молодих вчених і аспірантів

За результатами проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних та харчових виробництв» протягом 12 років наші студенти 10 разів посідали І місце. Так, у 2012 р. – Осадчук М.І., у 2013 р. – Таран Р.В. У Всеукраїнському конкурсі кращих дипломних робіт і проектів переможцями ставали ЛюлькаО.М., Глущенко С.М., Драчук К.П.

Кафедра була ініціатором впровадження безперервної комп’ютерної підготовки студентів протягом усього періоду навчання. З цією метою в навчальних планах ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» запроваджена низка спеціальних дисциплін: 1курс- «Інформатика», «Інженерна і комп’ютерна графіка», 2курс - «Основи САПР», «Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках», 4курс - «Нові комп’ютерні технології», 5курс - «Сучасні методи проектування харчових виробництв», «Автоматизоване проектування технологічного обладнання», «Методи аналізу машинобудівних конструкцій». Кафедра оснащена двома комп’ютерними класами на 52 робочих місця, об’єднаних в єдину мережу з виходом в Internet.

Заняття в лабораторії комп’ютерних технологій

Колектив кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, опираючись на накопичений більш ніж столітній досвід університету, спрямовує свою діяльність на забезпечення високих стандартів освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців-механіків для різних галузей економіки України.

Навігація..