Історія кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

«Щоб харчовиком сучасним стати – машинобудування треба знати»

Створення сучасної кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання почалося ще у далекому 1921 р. у період Нової економічної політики. У цей час при реорганізації Смілянського хіміко-технічного училища у технікум харчової промисловості тут було відкрите механічне відділення. Один з напрямів діяльності механічного відділення був спрямований на розвиток у навчальному процесі актуальних у той час столярної та слюсарної справи.

Стрімкий розвиток промисловості у 1920-30-х рр. створив умови для організації у 1948 р. на механічному факультеті Київського інституту цукрової промисловості кафедри «Технологія металів». У той час кафедра не мала свого приміщення та матеріальної бази, і лише в 1949 р. одержала 2 кімнати у житловому будинку по вул. Тарасівській 3, де була організована лабораторія з матеріалознавства.

Після будівництва нового корпусу інституту в 1952 р. кафедра переходить в навчальний корпус А (колишній житловий будинок), де розташовується в 2-х напівпідвальних приміщеннях.

Навчальна лабораторія матеріалознавства

Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Георгій Олександрович Прейс. Він закінчив у 1935 р. машинобудівний факультет Київського політехнічного інституту. Після захисту кандидатської дисертації в 1938 р., працював доцентом кафедри машинобудування, деканом вечірнього факультету КПІ. Під час Великої Вітчизняної війни працював заступником головного технолога авіаційного заводу в м. Казань. Його сумлінна праця була відзначена орденом Червоної Зірки та багатьма медалями.

Георгій Олександрович Прейс

На початку 50-х років на кафедрі працювали: доцент Г.О. Прейс, викладачі: Б.М.Зінько, В.К.Лазаренко, С.М.Константинов, асистент Р.В.Іскровська, лаборант Н.С.Тарасенко.

Засідання кафедри 1958 р.: (зліва-направо) Краснопольський М.І.,  Іскровська  Р.В., Тарасенко Н.С., Прейс Г.О., Іпатов К.О.

Кафедра проводила заняття зі студентами механічного та технологічного факультетів з курсів технології металів і матеріалознавства та практичну підготовку з оброблення матеріалів у навчальних майстернях інституту.

У середині 50-х років під керівництвом Прейса Г.О. розпочалися наукові дослідження по зносостійкості матеріалів при різних видах зношування внаслідок тертя без змащування. Було досліджено зношування сталей і визначена їх відносна зносостійкість (Лазаренко В.К.), зносостійкість чавунів (Лаврук І.В.), зносостійкість електролітичних хромових покриттів (Нелідов В.Н.), вплив зміцнення поверхневого стану на зносостійкість сталі (Зінко Б.М.), зносостійкість бронзи (Павлік П.Ф.).

Наприкінці 50-х років Сологубом М.А. було розпочато дослідження зносостійкості матеріалів у технологічних середовищах цукрових заводів. Розроблені ним методики та установка дозволили досліджувати зносостійкість металів у реальних продуктах цукрового виробництва та модельних розчинах різного складу, хімічної активності і температури.

Проведені дослідження виявили вплив хімічної активності середовища, наявності в ньому кристалів цукрози та інших твердих включень на зносостійкість металів та визначити переважні види зношування деталей обладнання цукрових заводів.

Результати цих досліджень стали основою наукового напрямку в роботі кафедри, дозволили перейти до ґрунтовного вивчення зносостійкості і підвищення довговічності окремих видів обладнання як цукрових заводів, так і інших виробництв харчової промисловості.

У 1963 р. Прейсом Г.О. була захищена перша на кафедрі докторська дисертація на тему «Збільшення довговічності обладнання підприємств харчової промисловості та підвищення зносостійкості його деталей».

У 1965 р. на кафедрі була заснована аспірантура. Першими аспірантами були Некоз О.І. та Смертяк Ю.Л.

Аспірант Некоз О.І. під час агітаційного спортивного пробігу

За участі Сологуба М.А., Некозом О.І. досліджено кавітаційно-ерозійне, а Слиньком О.І. – гідроабразивне зношування відцентрових насосів; Смертяк Ю.Л. сконструював оригінальну установку для дослідження зносостійкості вала в ущільненні з м’якою набивкою. На розроблену конструкцію ущільнення було одержано авторське свідоцтво на винахід. У вересні 1968 р. в інституті на базі кафедри разом з Союзним Міністерством машинобудування для легкої і харчової промисловості була проведена перша науково-технічна конференція «Підвищення зносостійкості і терміну роботи обладнання харчової промисловості» (голова оргкомітету Прейс Г.О., вчений секретар – Сологуб М.А.), в якій брали участь науковці Москви, Калінінграда, Горького, Воронежу, Одеси, Львова.

У цей період значно збільшується набір студентів на механічні, технологічні та нові (теплоенергетична, електротехнічна, автоматизація технологічних процесів) спеціальності. Це обумовило зростання педагогічного навантаження і відповідно штату кафедри. Так, у 70 - х роках на кафедрі працювало вже 16 співробітників.

Колектив кафедри 1970 р. (зліва направо): Коробов Ю.М., Сологуб М.А., Кукшин В.К., Іпатов К.О., Зінько Б.М., Тарасенко Н.С., Штефан Б.П., Прейс Г.О., Потьомський П.Д., Лазаренко В.К.

Саме у цей час завідувачем лабораторії було призначено молодого випускника механічного факультету Новицького О.Є. Після отримання диплома інженера – механіка він активно включився в науково-дослідну роботу на кафедрі. Наукову роботу успішно поєднував з навчальною роботою асистента, доцента, а згодом - з адміністративною діяльністю: у 1989-1994 рр. працював заступником декана факультету.

Завідувач кафедри, професор Прейс Г.О. проводить засідання кафедри

Навчальні та наукові лабораторії у той час розташовувалися у кімнатах А-100 (напівпідвальний поверх корпусу А) та А-100, А-101, А-102, а викладацька у А-105 (перший поверх). У зв’язку з великими об’ємами госпдоговірних робіт і появою відповідних установок та приладів виникла потреба у додаткових приміщеннях. Тому, у 1978 р. до кафедральних приміщень додалися лабораторії 3-го поверху (А-201, 202, 203), в яких створені науково-дослідницька та навчальні лабораторії: металографічна, електротехнічних матеріалів, термічна, технології конструкційних матеріалів та машинобудування, оброблення різанням, стандартизації та сертифікації обладнання.  

Збільшення кількості співробітників кафедри дозволило охопити дослідженнями зносостійкості та довговічності елементів обладнання, практично всі галузі харчової промисловості. Так, протягом багатьох років Новицький О.Є. проводив дослідження зносостійкості обладнання молочної, Кукшин В.К. – м’ясної, Краснопольсьский М.І. – спиртової, Іпатов К.О., Іпатов О.К., Павленко В.С. – кондитерської промисловості, Костюк-Литвиненко С.М. досліджувала стійкість конструкційних металевих і неметалевих матеріалів проти мікробіологічної корозії. Були розроблені методи захисту матеріалів від такого руйнування, одержані авторські свідоцтва на антимікробні присадки (добавки) до лакофарбових покриттів, які значно підвищують довговічність обладнання.

З часом наукова лабораторія оснащувалась новим обладнанням, яке дозволяло проводити тонкі фізичні дослідження.

Професором Прейсом Г.О. і асистентом Дзюбом О.Г. був вдосконалений потенціостатичний метод дослідження тертя металів в середовищах – електролітах, яким був визначений зв’язок між механічним і електрохімічним процесами при терті в корозійно активних середовищах.

Аспірантом Білим В.І. за участі доцента Некоза О.І. при дослідженні процесів корозійно-ерозійного зношування металів у різних середовищах харчових виробництв на установці з магнітострикційним вібратором був використаний метод феромагнітного резонансу.

Доцент Білий В.І. при обговоренні результатів наукових досліджень

Аспірант Портер А.І. і доцент Сологуб М.А. вивчали вплив корозійно активних середовищ на зміни дислокаційної структури в найтонших поверхневих шарах тіл тертя.

У цей період було накопичено велику кількість результатів досліджень і тому почалася активна робота по їх впровадженню як у вітчизняне виробництво, так і за межами країни. Зокрема це розробки з підвищення надійності і довговічності відцентрових насосів ( професори О.І. Некоз, М.А. Сологуб, доцент О.І. Слинько) та різальних комплексів для м'ясо переробної промисловості (доцент В.І. Білий, професор О.І. Некоз); у галузі технології зміцнювальних покриттів (професор Некоз О.І., доценти Слинько О.І., Безикорнов О.І., Сухенко Ю.Г.) та створення нових зносостійких порошкових матеріалів (доцент В.А. Косенко).

Доцент Сологуб М.А. в 1970 і 1973 рр. працював у Центральному університеті Лас Вільяс у Санта Клара (Куба). Читав лекції з курсу «Матеріалознавство» і разом з викладачами кубинської кафедри переглядав програму курсу, зміст і методику виконання лабораторних робіт. У цьому університеті наприкінці 70-х років працював радником декана факультету доцент Слинько О.І. За його участью була проведена значна робота по удосконаленню змісту і організації навчального процесу. Ці методологічні розробки дозволили викладачу Гораціо Рінкон Ренгіфо підготувати підручник «Metalaurgia».

З часом до наукової школи кафедри приєдналися співробітники кубинського університету, яких зацікавили доповіді про зносостійкість деталей обладнання цукрових заводів. Почалась спільна робота, результатом якої були дослідження викладача кубинського університету Артура Лопеса Каєхаса разом з професором Сологубом М.А. з аналізу зносостійкості металів у технологічних середовищах цукрових заводів Куби.

Професор Сологуб М.А. та аспірант Здзіслав Кіндрат (Польща) обговорюють результати досліджень Професор Сологуб М.А. і викладач Артур Лопес Каєхас у науковій лабораторії Центрального університету Лас Вільяс в Санта Клара (Куба)

У 1972 р. кафедрою було засноване видання міжвідомчого республіканського науково-технічного збірника «Проблемы трения и изнашивания» і до 1998 р. було видано 44 випуски (головний редактор Прейс Г.О., заступник Сологуб М.А.).

У вересні 1977 р. була проведена в Києві шоста Республіканська науково-технічна конференція «Півищення зносостійкості і строку служби машин» (голова оргкомітету – Прейс Г.О., секретар – Сологуб М.А.).

Таким чином, на кафедрі була сформована наукова школа з дослідження зносостійкості і довговічності деталей технологічного обладнання харчової промисловості. У ці роки кафедра отримала нову назву – «Матеріалознавства та технології машинобудування».

У 1980 р. кафедру очолив професор М.А. Сологуб – випускник Київського технологічного інституту харчової промисловості, учасник бойових дій під час Великої Вітчизняної війни, нагороджений орденами Вітчизняної війни, «За мужність», Трудового Червоного прапора, грамотою Верховної ради України та ін. Під його керівництвом продовжувалось дослідження зносостійкості деталей обладнання в технологічних середовищах цукрових заводів. Зношування деталей відцентрових насосів цукрового виробництва досліджували Смертяк Ю.Л. (зношування ущільнювальних вузлів), Некоз О.І., Стечишин М.С., Здзіслав Кондрат (кавітаційноерозійне та гідроабразивне зношування), Рудик А.Є. (вплив іонного азотування на зносостійкість стальних деталей).

Велика увага приділялась практичній підготовці студентів-механіків. Виробнича практика у ці роки проводилась протягом 10-и тижнів на машинобудівних заводах у містах: Києві, Ленінграді, Горькому, Одесі, Волгограді, Воронежі, Сімферополі – групами по 5 – 10 студентів.

За результатами «Соціалістичного змагання» у 1985 р. кафедрі було присвоєно почесне звання «Зразковий колектив».

Ректор університету Гулий І.С. вручає завідувачу кафедри Сологубу М.А. свідоцтво про присвоєння кафедрі звання «Зразковий колектив»

У 1986 р. була захищена докторська дисертація Некоза О.І. (друга на рахунку кафедри) і почалася активна робота по розробленню та удосконаленню кавітаційних апаратів у харчовій промисловості. За результатами роботи в цьому напрямку одержано близько 20 патентів України, Російської Федерації, Європейський патент та патент США на «Спосіб одержання вільно дисперсної системи і пристрій для його здійснення» і захищена кандидатська дисертація Литвиненка О.А..

У межах міжнародної співпраці у 1987 р. під керівництвом професора Сологуба М.А. захистів кандидатську дисертацію аспірант Здзіслав Кондрат з Білостоцької політехніки (Польща).

З 1991 р. кафедрою керував доктор технічних наук, професор Некоз О.І. – випускник механічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості (1962 р.). Після закінчення аспірантури працював асистентом, доцентом, професором кафедри. Автор понад 200 наукових публікацій, у тому числі 5 монографій (одна польською мовою), 4 підручників і навчальних посібників, біля 100 патентів; підготував 3 докторів і 5 кандидатів технічних наук.

Завідувач кафедри, професор Некоз О.І. проводить засідання кафедри

У середині 90-х років на кафедрі набувають подальшого розвитку роботи з розроблення технологій поверхневого зміцнення деталей обладнання харчових виробництв з метою підвищення їх зносостійкості. На ряді підприємств України за участю та під керівництвом співробітників кафедри доцентів Сухенка Ю.Г. та Слинька О.І. були створені дільниці відновлення і поверхневого газотермічного зміцнення деталей обладнання. Результати роботи в цьому напрямі узагальнені в докторській дисертації Сухенка Ю.Г., яку він захистив у 2001 р. під керівництвом Некоза О.І.

Продовжується і розвивається творча наукова співпраця із закордонними навчальними закладами, зокрема з Білостоцькою та Люблінською політехнікою. Результатом цієї співпраці стало підготовка та захист у 2003 р. під керівництвом професора Некоза О.І. докторської дисертації викладача Люблянської політехніки Лукасика Кшиштова.

З 2005 р. кафедрою завідує кандидат технічних наук, доцент Штефан Є.В. Він є випускником механіко-машинобудівного факультету Київської політехніки. У Київському технологічному інституті харчової промисловості працює з 1987 р. Під його керівництвом на кафедрі започаткована наукова школа з інформаційних технологій проектування технологічного обладнання харчових виробництв. Згідно цього наукового напряму Штефан Є.В. у 2011 р. захистив докторську дисертацію, а кафедра отримала нову назву – «Машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання».

Завідувач кафедри, професор Штефан Є.В. проводить засідання кафедри

Кафедра підтримує наукові зв’язки з багатьма університетами та науковими інститутами, серед яких Національний університет цивільної авіації (м. Київ); Національний технічний університет України (КПІ); Інститути проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича та проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України; Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький); Санкт-Петербурзський університет водного транспорту (Російська Федерація) та ін. Результатом цієї творчої співпраці стало залучення до штату кафедри доктора технічних наук, професора А.П. Бовсуновського. За його участю на кафедрі створений новий науковий напрямок по розробленню методів розрахунку циклічної пошкоджуваності елементів обладнання під дією вібраційних навантажень.

За роки існування співробітниками кафедри підготовлено шість докторських і понад 30 кандидатських дисертацій; опубліковано понад 600 робіт, у тому числі монографії: «Износостойкость металлов» (В.К. Лазаренко, Г.О. Прейс, 1960 р.), «Повышение износостойкости деталей оборудования предприятий пищевой промышленности» (Г.О. Прейс, 1961р.), «Повышение износостойкости деталей оборудования сахарных заводов» (Г.О. Прейс, М.А. Сологуб, 1966р.), «Повышение износостойкости оборудования пищевой промышленности» (Г.О. Прейс, М.А. Сологуб, О.І. Некоз, 1979 р.), «Повышение долговечности оборудования пищевой промышленности» (М.А. Сологуб, Г.О. Прейс та ін., 1989р.), «Технологічні методи забезпечення довговічності обладнання харчової промисловості» (Ю.Г. Сухенко, О.І. Некоз, М.С. Стечишин, 1993р.). Кафедрою одержано понад 250 авторських свідоцтв і патентів у галузі створення нових конструкцій технологічного обладнання, випробувальної техніки, технології зміцнювальних покриттів.

Колектив кафедри постійно приділяє увагу підготовці підручників, періодичному поповненню навчальних та навчально-методичних посібників. Протягом останніх 40 років майже єдиним в Україні підручником з технології конструкційних матеріалів був підручник, що витримав шість видань, підготовлений авторським колективом кафедри у складі професорів Г.О. Прейса, М.А. Сологуба, О.І. Некоза, доцентів В.К. Лазаренка та К.О. Іпатова. На кафедрі також підготовлено і видано підручник «Технология пищевого машиностроения» (професор Г.О. Прейс та доцент О.І. Безикорнов) та навчальні посібники «Лабораторные работы по технологии материалов» (професор М.А. Сологуб, доценти Б.М. Ільїн та К.О. Іпатов), «Основи взаємозамінюваності, стандартизації і технічних вимірювань» (доцент М.І. Краснопольський), «Матеріали тепло енергетичного обладнання», «Холодостійкі конструкційні матеріали», «Металознавство. Тлумачний словник» (професор М.А. Сологуб).

Колектив кафедри бере участь у підготовці інженерів-механіків харчових виробництв до інженерно-технологічної, організаційної, проектно-конструкторської, педагогічної та науково-дослідної діяльності в галузях виробництва і експлуатації машин та апаратів переробних та харчових виробництв. Реалізуючи це завдання, викладачі кафедри проводять зі студентами-механіками заняття з дисциплін «Матеріалознавство і технологія матеріалів», «Технологія машинобудування», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», «Стандартизація та сертифікація обладнання», ведуть курсове проектування і виробничу практику на машинобудівних заводах.

Голова Верховної Ради України Литвин В.М. вручає професору Сологубу М.А. Грамоту Верховної Ради України

Для студентів - енергетиків викладачі кафедри проводять заняття з «Матеріалознавства і обробки матеріалів» та «Електротехнічних матеріалів», а для студентів усіх технологічних спеціальностей – з «Матеріалознавства».

Багато колишніх студентів, які стали науковцями і викладачами, розпочали свою наукову діяльність у студентському науковому гуртку кафедри (професори Й.І. Стрижко, О.І. Некоз, О.М. Гавва, кандидати технічних наук В.І. Білий, О.А. Литвиненко, Ю.І. Бойко, викладачі О.Д. Клюк, О.Г.Дзюб та ін.). Наукові роботи студентів під керівництвом професорів О.І. Некоза і М.А. Сологуба, доцента О.Є. Новицького та інших неодноразово завойовували призові місця на конкурсах студентських наукових робіт.

Студент Гавва О.М. і доцент Новицький О.Є. проводять наукові дослідження

Інтенсивну навчально-методичну і наукову діяльність кафедра поєднує з активною виховною роботою. Наставницька робота в академічних групах на механічному факультеті пов'язана з іменами Б.М. Зінька, Р.В. Іскровської, Н.С. Тарасенка, професорів Є.В. Штефана, О.І. Некоза, доцентів О.І. Слинька, С.В. Кадомського, Ю.І. Бойка, та ін.

Сьогодні на кафедрі працює великий колектив викладачів, аспірантів, у тому числі : професори Є.В. Штефан, М.А. Сологуб, О.І. Некоз, А.П. Бовсуновський, доценти О.А. Литвиненко, С.В. Кадомський, Ю.І. Бойко, О.Є. Новицький, старші викладачі О.Д. Клюк, О.Г. Дзюб, асистент С.О. Шуляк.

Навігація..