Про кафедру

Кафедра створена у 1930 році.

Рисунки, кресленики, графіки, схеми все частіше використовуються як засіб фіксації фізичних і хімічних змін, що відбуваються з тілами; знаходять широке застосування в оформленні результатів лабораторних експериментів і різних дослідів; дозволяють глибше проникнути у зв'язки між досліджуваними явищами й виявити ці зв’язки за допомогою графічної інформації.

Зображення, створені студентами в процесі графічної діяльності, є активним засобом ілюстрації й реєстрації думок при вивченні нового матеріалу. Вони забезпечують активне сприйняття матеріалу й допомагають закріпленню в пам'яті образів і уявлень. Ось чому геометрографічній підготовці студентів приділяється особливе місце у загальній системі професійної підготовки майбутніх фахівців.

Основна роль графічної підготовки студентів полягає у формуванні необхідного обсягу знань про основи проеціювання й способи побудови креслеників, у розвитку просторових уявлень і образного мислення, у вмінні грамотно передати через комплект конструкторських документів власної технічної ідеї, у вмінні розробляти кресленики різних конструкцій.

Протягом всього часу існування кафедри графічна підготовка студентів забезпечувалась викладанням дисциплін “Нарисна геометрія”, “Інженерна графіка”, “Комп’ютерна графіка”. Під час вивчення цих дисциплін закладаються основи знань і умінь, вкрай необхідних для успішного освоєння наступних дисциплін професійного спрямування. У різних варіаціях зміст зазначених дисциплін притаманний сучасним графічним дисциплінам, передбаченим навчальними планами спеціальностей НУХТ, зокрема “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, “Нарисна геометрія та інженерна графіка”, “Інженерна графіка”.

Кафедра здійснює підготовку з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки студентів, які навчаються на першому курсі за напрямами підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; 6.050101 «Комп'ютерні науки»; 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»; 6.050601 «Теплоенергетика»; 6.050604 «Енергомашинобудування»; 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»; 6.051301 «Хімічна технологія»; 6.051401 «Біотехнологія»; 6.051701 «Харчові технології та інженерія»; 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 6.140103 «Туризм», а також на першому і другому курсах за напрямами підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 Машинобудування.

Викладацький колектив кафедри завжди намагається творчо підходити до практичної реалізації типових програм із графічних дисциплін, змісту, обсягу та форми графічних завдань. На кафедрі постійно працює науково-методичний семінар, де розглядаються нагальні методичні питання викладання графічних дисциплін. Протягом багатьох років співробітниками кафедри приділяється значна увага розробленню та виданню навчально-методичної літератури, підручників та навчальних посібників.

Колектив кафедри веде значну навчально-методичну та наукову роботу. Серед вагомих результатів останніх років – видання довідників, підручників та навчальних посібників з інженерної графіки для вищих навчальних закладів України, а також видання навчально-методичних посібників з нарисної геометрії та інженерної графіки, за якими безпосередньо працюють наші студенти.

Щорічно на кафедрі відбуваються науково-методичні конференції, у яких активну участь беруть студенти під керівництвом викладачів. Результати наукових розробок доповідаються на конференціях і в подальшому широко використовуються студентами при виконанні курсових і дипломних проектів.

Навігація..