Обладнання переробних і харчових виробництв

Підготовка професіоналів у галузі знань
«Механічна інженерія»
бакалаврської спеціальності «Галузеве машинобудування»
за магістерською програмою
«Обладнання переробних і харчових виробництв»

MG 6397Характерна риса економічно розвинених країн – інноваційний шлях розвитку, в основі якого лежить цілеспрямований процес пошуку, підготовки і реалізації інновацій, які дозволяють підвищити ефективність суспільного виробництва

Оскільки в сучасній структурі економіки України харчова та переробна галузі промисловості посідають значне місце, то інноваційний розвиток цих галузей є пріоритетним завданням, вирішувати яке покликані професіонали магістерської програми «Обладнання переробних і харчових виробництв». Ці фахівці володіють новітніми інформаційними технологіями, теоретичними і практичними навиками виконання дослідницьких та конструкторських робіт, знаннями щодо сучасних методів монтажу, ремонту, експлуатації, технічного обслуговування та налагоджування технологічного обладнання, систем управління, вміннями формулювати та знаходити оптимальні технічні рішення, навичками управління технічним персоналом.

Підготовка професіоналів за магістерською програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв»  (денна та заочна форма навчання - один рік підготовки) проводиться за професійною орієнтацією на різні галузі харчової промисловості та види професійної діяльності і відбувається на трьох випускових кафедрах факультету:

Кафедра «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування» проводить навчання за спрямуванням:

  • комп’ютерні технології проектування;
  • конструювання обладнання харчових виробництв;
  • обладнання цукрових заводів.

Кафедра “Машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв”:

  • обладнання бродильних і спиртових виробництв;
  • обладнання хлібопекарських виробництв;
  • обладнання виробництв з переробки м'яса та молока;
  • технологічне обладнання підприємств харчування та торгівлі.

Кафедра “Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій”:

  • обладнання виробництва біопалива.

Robota studensʹkohoВипускові кафедри мають 85-річний досвід підготовки професіоналів з даної спеціалізації, високопрофесійний професорсько-викладацький колектив налічує: 13 докторів наук, професорів; 26 кандидатів наук, доцентів.

Кафедри мають 84 робочих місця в 5 комп’ютерних класах, об’єднаних у загально університетську мережу з доступом до Internet.

В навчальному процесі використовується сучасні комп’ютерні системи та ліцензійне програмне забезпечення: графічні системи – AutoCad, Компас; системи тривимірного проектування – Mechanical Desktop, Inventor, Компас 3D; програми інженерного аналізу – Autodesk Simulation Multiphysics, Ansys, FlowVision, математичного аналізу – MathCAD, CurveExpert, що дає змогу студентам, окрім фахової підготовки, отримати практичні навички трьохвимірного проектування та моделювання, необхідні для подальшого успішного працевлаштування.

Всі навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрах, забезпечені підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та лабораторним устаткуванням та приладами.

Robota studensʹkoho naukovoho hurtkaНавчальний процес проходить в спеціалізованих аудиторіях та навчально-наукових лабораторіях: Обладнання цукрових заводів; Комп’ютерних технологій проектування; Мембранних технологій; Хлібопекарських виробництв; Переробки м’яса та молока; Бродильних виробництв; Масообмінних процесів отримання рідких біопалив; Кавітаційних досліджень.

Завдяки зв’язкам із промисловістю студенти проходять виробничу практику на провідних підприємствах: ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Славутич», ВАТ «Галактон», ЛГЗ «Хортиця», ВАТ «Київхліб», КК «Roshen», КП «Росинка», «Бритіш Американ Тобакко Україна» та інших виробництвах різних галузей харчової промисловості.

Студенти виконують реальні курсові тадипломні проекти з реконструкції харчових підприємств та модернізації технологічного обладнання, що позитивно впливає на якість підготовки фахівців і дозволяє більш поглиблено вивчити виробничу проблематику.

Магістерська підготовка за спеціалізацією «Обладнання переробних і харчових виробництв» реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної та педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій.2

Студенти які навчаються за даною магістерською програмою вивчають наступні навчальні курси: інтелектуальна власність, методи оптимізації та математична статистика, методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів, моделювання технологічних систем, комп’ютерні технології в наукових дослідженнях, технологічне обладнання галузі, конструювання обладнання харчових виробництв, управління інноваційними проектами, автоматизоване проектування технологічного обладнання, робототехніка, виробнича логістика, стандартизація та сертифікація обладнання, гігієнічні вимоги до проектування обладнання.

P1250811Науково-дослідна робота студентів узгоджена з тематикою наукових шкіл кафедр. Кожен студент виконує індивідуальне творче завдання, узгоджене з темою курсових проектів та магістерської роботи.

По закінченню освітнього ступеня «магістр» випускники мають можливість окрім інженерних також обіймати посади: наукових співробітників, завідувачів наукових лабораторій, асистентів, викладачів і можуть працювати на промислових підприємствах та організаціях, в науково-дослідних та проектно-конструкторських установах, навчальних закладах.DSC0013

Високий рівень підготовки фахівців кафедрами підтверджується результатами Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв», які проводяться з 2002 року у провідних вищих навчальних закладах України. За цей час студенти нашого університету 9 разів були переможцями і 3 рази призерами олімпіади. За останні роки наукові роботи студентів 6 разів ставали призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт «Харчова промисловість та переробка сільгоспсировини». Понад 100 студентів щорічно приймають участь як доповідачі у міжнародних наукових конференціях з питань процесів та обладнання харчових та переробних виробництв. Кожного року, за результатами наукових робіт, студенти отримують понад 30 патентів та деклараційних патентів України на винаходи.

Отримання вищої освіти за даною магістерською програмою і кваліфікацій інженер - дослідник та науковий співробітник є запорукою професійного успіху, кар’єрного зросту та матеріального благополуччя!

Навігація..