Машини і технології паковання

Підготовка професіоналів у галузі знань
«Механічна інженерія»
бакалаврської спеціальності «Прикладна механіка»
за магістерською програмою
«Машини і технології паковання»

IMG 3454

Забезпечення населення продуктами харчування, питною водою і енергетичними ресурсами є життєвою потребою кожної держави. Сучасні технології агропромислового сектору і переробної промисловості мають розвинуті промислові бази і наукове підґрунтя щодо оптимального використання природних умов і ресурсів, які повторюються і поновлюються у колообігу біосфери зеленої кулі.

Досвід багатьох поколінь реалізований в незчисленній кількості продуктів харчування у сучасній упаковці, що представлені у торгівельній мережі, свідчить про реальний розвиток технологій та обладнання. Виробництво продуктів харчування і їх споживання є ланцюгом природного колообігу. Роль людини-спеціаліста в ньому є визначальною на всіх ділянках синтезу, трансформацій, забезпечення енергетичного підґрунтя, якісних показників продукції, технологій зберігання, реалізації продукції тощо.

Технолог, мікробіолог, енергетик і МЕХАНІК. Їх творча співдружність – закон успіху. Справжній ПРОФЕСІОНАЛ на додаток до обов’язкових знань, умінь і чеснот повинен бути механіком. Він повинен розуміти ланцюги енергетичних перетворень, принципи влаштування машин і механізмів.

Шановний вступнику, а ви можете пояснити принцип роботи Вашого побутового холодильника чи пральної машини? А кондиціонера? А як забезпечуються умови міцності конструкцій? Відповіді на ці і сотні інших життєво важливих питань Ви будете знати і відповідним чином реагувати на виклики життя і рівень зростаючих вимог тільки за умови, що зробите свій вибір на користь одержання професії та інженерної кваліфікації за спеціалізацією «Машини і технології паковання».

Досягнутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра означає одержання необхідних знань і вмінь для розробки,IMG 3460проектування, впровадженн та експлуатації сучасних автоматизованих потокових ліній завершальних стадій виробництв.

Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка. До блоку фундаментальних дисциплін належать: математика, фізика, хімія, інженерна та комп’ютерна графіка, інформатика, електротехніка і електроніка, та дисциплін професійно-практичної підготовки: технологія конструкційних матеріалів, теоретична механіка, теорія механізмів і машин, опір матеріалів, взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, деталі машин, гідравліка та приводи механотронних систем, теплотехніки, матеріалознавство.

Особливістю підготовки фахівців на факультеті інженерної механіки і пакувальної техніки є широке використання у навчальному процесі комп'ютерних технологій.

IMG 1221

Після закінчення навчання за освітнім ступенем "бакалавр" студенти продовжують освіту за магістерською програмою «Машини і технології паковання».

Механічні, енергетичні та термодинамічні процеси разом з хімією найвищого рівня та мікробіологією створюють наукове підґрунтя харчових технологій. Фізико-хімічні параметри вхідних матеріальних потоків в значній мірі визначають умови їх приймання, організації зберігання, послідовність в трансформаціях, межі і граничні значення різних впливів, вибір матеріалів упаковок, параметри силових дій за формування, розформування і переформування масивів і потоків виробів. Перебіг всякого процесу здійснюється лише за наявності рушійних факторів. При цьому присутні фактори опору в проявах зовнішніх середовищ або у формі пружних властивостей матеріалів, інерційних навантажень систем. Їх виявлення, визначення і пошуки у спробах оптимізації систем за обраними критеріями здійснюється завдяки глибинному аналізу і розумінню причино-наслідкових зв’язків.

Терlab robotuтя зовнішнє і внутрішнє, динаміка взаємодій елементів систем, енергетичне забезпечення і енергетичні дисипації, пошуки найкращих рішень по кожній складовій процесів, використання вторинних енергетичних ресурсів і створення замкнутих контурів енергокористування.

Пастеризація, стерилізація продукції на рівні теплової обробки, фізичні, хімічні впливи і методи стабілізації продуктів харчування і сировини…Все вищевикладене є лише незначною часткою того, де можуть знайти прояви здібностей і можливостей МАГІСТРАНТА на першому етапі створення майбутніх науковців різних рівнів.

Кафедра технічної механіки і пакувальної техніки має багаторічний досвід і значні успіхи у підготовці таких спеціалістів. Першому етапу підготовки відповідає вивчення наступних дисциплін: математичне моделювання процесів паковання, методи оптимізації та математична статистика, розрахунок і конструювання пакувального обладнання, автоматизовані потокові лінії паковання, методи досліджень процесів, інтелектуальна власність, управління інноваційними проектами, мехатроніка, комп'ютерні технології в наукових дослідженнях, виробнича логістика.DSC 0232

На Вас чекає можливість проходження виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах пакувальної індустрії: «Проблемна науково-дослідна лабораторії НУХТ», «НТЦ Машини і технології паковання харчових продуктів», «Укрпластик», «КронПак», «ТетраПак» тощо. Зарекомендувавши себе, після отримання диплому можна залишитись працювати на даних підприємствах, отримуючи пристойну заробітну плату. Кращі студенти мають можливість продовжити навчання у аспірантурі Національного університету харчових технологій.

Первинні посади випускників вузу: науковий співробітник, інженер-конструктор, інженер з патентної та винахідницької роботи, інженер з проектування механізованих розробок, інженер-дослідник, консультант в галузі інженерної справи, інженер з комплектації устаткування, інженер-конструктор, інженер з керування й обслуговування систем, інженер з проектування механізованих розробок, інженер-конструктор.

Ваш вибір на користь спеціальності «Машини і технології паковання» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр → магістрант» – це ознака віри у власні можливості!

 

Навігація..