Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

Підготовка професіоналів у галузі знань
«Механічна інженерія»
бакалаврської спеціальності «Прикладна механіка»
за магістерською програмою
«Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки»

Сучасні погляди на перебіг розвитку біосфери і її найвищого рівня ноосфери сконцентровані на існуванні колообігів речовин і енергії. Зародження і розвиток кожного біологічного об’єкта супроводжується безперервним енерго- і масообміном в рамках загальних колообігів води, вуглецю, азоту тощо.

IMG 0198При цьому рушійні фактори створюються взаємодією між Сонцем і Землею, трансформацією сонячної енергії в хімічну енергію синтезованої рослинної речовини, ягоди, фрукти, овочі та інші вуглеводні. Для їх синтезу окрім сонячної енергії потрібні вода і діоксид вуглецю. В колообіг вуглеводнів входять представники всього біологічного світу, життєві цикли яких завершуються такими абіотичними складовими, як вода і діоксид вуглецю. Небаланси синтезу органічних речовин на певних історичних етапах розвитку завершилися утворенням покладів вугілля, торфу, нафти, газу.

Примусове включення останніх в природні колообіги супроводжується можливостями синтезу величезної кількості органічних сполук, серед яких важливе місце займають пакувальні матеріали як похідні переробки газу і нафти.

Розвиток сучасних технологій синтезу полімерів з різними характеристиками слід оцінювати, як суттєво позитивне явище.

ОдIMG 0632нак, в цій "діжці меду" обов’язково присутньою є ложка дьогтю. Справа в тому, що все те, що синтезовано поза межами природних колообігів підпорядковується своїм власним законам деструкції. Це зобов’язує людство добре знати ці закони і створювати технології і обладнання для їх реалізації на промисловому рівні. Важливим і перспективним є напрямок утилізації відходів або використаних упаковок, одержання нових структур та використання і трансформація енергетичних потенціалів хімічних з'єднань з розкладанням їх до абіотичних складових. Однак обидва ці напрямки повинні реалізовуватися у повній злагоді з екологічною безпекою.

Різновиди пакувальних матеріалів і об'єми їх використання створюють загрозу на рівні самознищення людського суспільства.

Противагою цій загрозі є інтелект людини, спрямований у напрямку мінімізації екологічних загроз і пошуку позитивних рішень. Без сумніву вони можливі і будуть знайдені зусиллями кращих представників людства.

Підключитись до виконання таких завдань можливо, обравши метою підготовки магістерську програму "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки".

Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка. До блоку фундаментальних дисциплін належать: математика, фізика, хімія, інженерна та комп’ютерна графіка, інформатика, електротехніка і електроніка, та дисциплін професійно-практичної підготовки: технологія конструкційних матеріалів, теоретична механіка, теорія механізмів і машин, опір матеріалів, взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, деталі машин, гідравліка та приводи механотронних систем, теплотехніки, матеріалознавство.

1DSC 0115Становлення професіоналів за обраною програмою супроводжується вивченням наступних дисциплін: математичне моделювання процесів переробки упаковки, основи наукових досліджень, розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки, автоматизовані потокові лінії переробки упаковки, інтелектуальна власність, складське господарство та організація НРТС робіт, управління іноваційними проектами, мехатроніка, виробнича логістика, гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація обладнання для переробки упаковки, автоматизовані потокові лінії переробки упаковки, методи досліджень процесів, комп'ютерні технології в наукових дослідженнях.

На Вас чекає можливість проходження виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах індустрії переробки використаної упаковки: «Інтерагропак», «Рада», «НВФ Пластмодерн», «Проблемна науково-дослідна лабораторії НУХТ» (м. Київ), тощо. Зарекомендувавши себе, після отримання диплому можна залишитись працювати на даних підприємствах, отримуючи пристойну заробітну плату.

Зберегти наш світ, природу, землю, можливість існування людства можливо лише за умови, що ми не будемо байдужими до наслідків нашого існування.Первинні посади випускників вузу: науковий співробітник, інженер-конструктор, інженер з патентної та винахідницької роботи, інженер з проектування механізованих розробок, інженер-дослідник, консультант в галузі інженерної справи, інженер з комплектації устаткування, інженер-конструктор, інженер з керування й обслуговування систем, інженер з проектування механізованих розробок, інженер-конструктор.

Ваш вибір на користь магістерської програми «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» – це ознака віри у власні можливості !

 

Навігація..