Галузеве машинобудування

Підготовка фахівців у галузі знань
13 «Механічна інженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю
133 «Галузеве машинобудування»
та спеціалізаціями:
«Обладнання переробних і харчових виробництв»
«Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

В сьогоднішній структурі економіки України значне місце посідають галузі харчової, переробної  та фармацевтичної промисловості. Обсяг продукції,  вироблений на цих підприємствах складає майже третину у валовому продукті країни.

На факультеті інженерної механіки та пакувальної техніки проводиться підготовка фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування» та спеціалізаціями «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв», які є професіоналами з інжинірингу процесів перетворення органічної сировини в продукт готовий до споживання.

В Європі та всьому світі спеціалісти з «Інжиніринг процесів» (Process engineering) спеціалізуються на проектуванні, експлуатації, управлінні та оптимізації хімічних, фізичних і біологічних процесів. Проектування технологічного обладнання охоплює широкий спектр галузей промисловості, таких як харчової, фармацевтичної, хімічна, нафтохімічна, сільського господарства, переробки мінеральної сировини, передових матеріалів, розробка програмного забезпечення для автоматизації виробництва

Запити та пропозиції з промисловості свідчать про все зростаючу потребу у спеціалістах з вищою освітою за вищезгаданою спеціальністю та відповідною професійною спрямованістю, які володіють теоретичними знаннями процесів перетворення речовини та енергії, новітніми інформаційними технологіями, теоретичними і практичними навиками виконання дослідницьких та проектно-конструкторських робіт, знаннями сучасних методів монтажу, ремонту, експлуатації, технічного обслуговування та налагоджування технологічного обладнання, систем управління, вмінням формулювати та знаходити оптимальні технічні рішення, навичками управління технічним персоналом.

фото 2

Отримання вищої освіти починається з навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» (денна форма навчання - чотири роки підготовки; заочна форма навчання - чотири з половиною) та  професійне зростання продовжується на старших курсах за магістерськими програмами.

Підготовка бакалаврів здійснюється також за скороченою програмою  на основі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» (денна форма навчання – два роки підготовки; заочна форма навчання – два з половиною роки).

Навчання студентів проводиться за блоками дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової, професійної та спеціальної, що дає можливість отримати ґрунтовні та системні знання з фундаментальних, прикладних наук та професійної галузі.

До блоку природничих дисциплін відносять: вищу математику, фізику, загальну хімію, нарисну геометрію, комп’ютерну та інженерну графіку, теоретичну механіку.

фото 3Блок загально-інженерних дисциплін включає: термодинаміка, механіка рідин та газу, тепло-масообмін, процеси механічних перетворень та розділення речовин, опір матеріалів, теорія механізмів i машин, деталі машин,  технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, технологічні основи машинобудування

Блок професійних дисциплін: технологічне обладнання харчових виробництв; гідромеханічні процеси і обладнання фармацевтичних виробництв, масообміні процеси і обладнання мікробіологічних виробництв, розрахунок і конструювання обладнання; монтаж, ремонт, експлуатація обладнання; основи електротехніки, пневматика, мехатроніка, автоматизація та мікропроцесорна техніка.

Сучасні комп’ютерні технології проектування та інженерного програмування вивчаються в дисциплінах: інформатика; комп’ютерні технології в інженерних розрахунках; системи автоматизованого проектування; автоматизовані проектування технологічного обладнання; комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.

Економічна підготовка здійснюється через вивчення дисциплін: економічна теорія; економіка промисловості; організація підприємств; управління інноваційними проектами.

6Фахівці за освітнім ступенем «Бакалавр» можуть успішно працювати на підприємствах, в проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах та науково-дослідних інститутах (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси оброблення деталей; аналізувати умови і режими експлуатації обладнання; складати технічні завдання на проектування технологічних ліній, цехів, заводів; безпосередньо керувати процесами монтажу, налагодження, експлуатації і ремонту технологічного обладнання галузей харчової та переробної промисловості; застосовувати сучасні комп’ютерні CAD, CAE системи для проектування та дизайну технічних виробів, здійснювати технічний аудит виробничих процесів).

Випускники нашого університету та інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» можуть продовжити навчання за магістерськими програмами факультету.

Підготовка професіоналів за освітнім ступенем «Магістр» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» та  «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»,  (денна та заочна форма) проводиться по професійним напрямках різних галузей харчової, фармацевтичної та біотехнологічної промисловості і здійснюється на трьох випускових кафедрах факультету «Інженерної механіки та пакувальної техніки»:

 Кафедра «Технологічне обладнання та комп’ютерні технології проектування» здійснює навчання фахівців за напрямками:

– комп’ютерні технології проектування;

– конструювання обладнання харчових виробництв;

– обладнання цукрової промисловості.

Кафедра «Машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв»:

– обладнання м’ясної та молочної промисловості;

– обладнання хлібопекарської промисловості;

– обладнання бродильних та спиртових виробництв;

– технологічне обладнання підприємств харчування та торгівлі;

– обладнання фармацевтичних виробництв;

– обладнання біотехнологічних виробництв.

 Кафедра «Теоретична механіка та ресурсоощадні технології»:

– обладнання виробництва біопалива.

5

Якісна, сучасна інженерна освіта –
запорука успішного професійного майбутнього!

Дізнайся більше на сайті інституту о даній спеціальності...

Навігація..